Thursday, November 29, 2012

GOLONGAN KATA


Perkataan digolongkan dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan kriteria struktur fonologi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis dan kriteria semantik. Lazimnya perkataan digolongkan dalam kriteria sintaksis  dan kriteria semantik.

-          Penggolongan kata boleh juga disebut sebagai kelas kata, kategori  kata dan jenis kata.

-          Perkataan digolongkan kepada beberapa perkataan iaitu:

a) Kata Nama

b) Kata Kerja

c) Kata Adjektif

d) Kata Tugas


1) KATA NAMA
a)     Kata nama am – perkataan yang merujuk benda, perkara atau konsep yang umum  sifatnya.
        Cth:  alam, dunia, cakerawala, pohon, orang, kedamaian, perpindahan.

b)     Kata nama khas- perkataan yang khusus merujuk orang, tempat dan benda.
                                      Huruf awal perkataan ditulis dengan huruf besar. 
                                      Cth: Kuala Lumpur, Masjid Negara,  Amin.
                      
Terbahagi kepada dua:

 i) Kata nama khas hidup   
                       -       manusia. Cth : Jamil
                       -       bukan manusia. Cth: Sang   Kancil 
                                                                                                            
 ii) Kata nama khas tak hidup. Cth: Proton, Ipoh, Tokyo

c)    Kata ganti nama               
       kata ganti nama tunjuk . Cth: itu, ini

       kata ganti nama diri.          
                                                                                                                    

                             Cth: Diri pertama: aku, saya, patik
                                     Diri kedua : anda, awak, engkau

                                     Diri ketiga: dia, mereka, ia, nya


        Kata Ganti Nama diri Tanya. Cth: apa, mana, siapa                                                                 
                                                                                                  

                   * mana-mana, siapa-siapa (Kata ganti tak tentu)  


2) KATA KERJA
    
a) Kata kerja transitif  

- kata kerja yang memerlukan objek

- biasanya imbuhan merujuk kata kerja yang ada imbuhan meN-

- Cth: mengambil bola, menjual sayur, menulis surat.

-terbahagi kepada dua           
           
           i. Kata kerja transitif aktif

           Cth: Ani mencuci pakaian di tepi sungai. 
                                                                                 
           ii.Kata kerja transitif pasif
           Cth: Pakaian itu dicuci oleh Ani di  tepi sungai.b)   Kata kerja tidak transitif  - Terbahagi kepada dua:   
                        i. Berpelengkap  -          Cth: Adik bermain di padang.                         

                        ii. Tanpa pelengkap (boleh berdiri sendiri tanpa pelengkap.
                                                          Cth: Mereka tidur di hotel.


c) KA -  a)  Kata adjektif sifat        - baik, jahat, cerdik, lemah, kasar , berani, takut    

              b)  Kata adjektif warna      - merah, putih, ungu, jingga, kuning  

              c)  Kata adjektif ukuran     - panjang, pendek, dalam, kerdil,  
              d)  Kata adjektif bentuk     - bulat, buncit, lekuk, pipih,lurus
              f)  Kata adjektif waktu       - lewat, segera, lama, awal, baharu, 

              g)  Kata adjektif cara          - cepat, deras, laju

              h)  Kata adjektif perasaan   -  rindu, berahi, suka, gembira
              i)   Kata adjektif jarak        - jauh, hamper, dekat, nyaris

              j)   Kata adjektif pancaindera (pandang, dengar, bau, rasa, sentuh)

                                                                 - sedap, manis, lazat, kelat
d) KTugas

              a)  Kata hubung   -  dan, sambil, tetapi, yang, bahawa
              b)  Kata seru        -  Aduh!, Aduhai!, Ah!, Amboi!, Eh!
              c)  Kata tanya      -  Mengapakah?, Berapakah?, Bilakah?

              d)  Kata perintah  -  Jangan, Usah, Sila, Jemput, Minta,

              e)  Kata pangkal ayat  - Hatta, maka, syahadan, adapun, alkisah.

              f)  Kata bantu    -  telah, dapat, sudah, pernah

              g)  Kata penguat  terlalu, sangat, amat, sungguh, benar, sekali,

              h)  Kata penegas  lah
              i)   Kata nafi  - bukan, tidak.

              j)   Kata pemeri  ialah, adalah

   k)   Kata sendi nama  di, ke, daripada, pada
              l )   Kata pembenar - benar, betul, ya
              m)  Kata bilangan - dua, lima, tujuh
              n)   Kata arah  utara, selatan, tepi, hadapan, belakang
              o)   Kata adverb  laju, cepat,

              p)   Kata pembenda  Perlahannya, Datangnya, Tingginya

              q)   Kata penekan - sesungguhnya, bahawasanya.

No comments:

Post a Comment