Friday, November 30, 2012

KATA atau PERKATAAN


Soalan:
Apakah perbezaan antara PERKATAAN dengan KATA? Bagaimanakah kita mengira "patah perkataan" dan "patah kata"?
Jawapan:

            Banyak kekeliruan timbul dalam kalangan guru tentang penggunaan istilah perkataan atau kata seperti dalam penulisan karangan, iaitu 350 patah kata atau 350 patah perkataan.
Sebenarnya, kita boleh memilih mana-mana istilah sama ada kata atau perkataan. Dari segi makna, kata ialah ucap, tutur, bicara, cakap, nyata, titah, sabda, firman, lafaz, sebut, ujar, titah, syarah, bahas dan sebagainya. Dari segi tatabahasa, kata dirujuk secara khusus tentang jenis kata seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas dan sebagainya.

           Perkataan pula dari segi makna ialah ucapan, tutur kata, lisan, kalimat atau ayat. Perkataan biasanya digunakan untuk menggambarkan kata-kata yang terdapat dalam ayat, perenggan, atau wacana secara umum. Allahyarham Asraf Haji Wahab atau lebih dikenali sebagai Pak Asraf lebih suka menggunakan istilah kata dalam ungkapan `tidak melebihi 120 patah kata’. Hal ini bermakna beliau lebih mementingkan jenis kata bagi memperkatakan kata yang ditulis dalam tulisan tersebut. 

           Bagi panel penulis Tatabahasa Dewan pula, mereka lebih cenderung menggunakan istilah `perkataan’ bagi merujuk perkataan yang ditulis atau diujarkan atau dituturkan oleh seseorang. Oleh itu, mereka lebih selesa menggunakan ungkapan `tidak melebihi 120 patah perkataan’. Oleh hal yang demikian, panel penulis Tatabahasa Dewan lebih mementingkan bilangan perkataan tanpa mengambil kira jenis kata yang terdapat dalam tulisan tersebut.

Kesimpulannya, penulisan karangan, ringkasan dan juga karangan rangsangan sebenarnya bukan kajian tatabahasa. Oleh sebab karangan mementingkan isi, pengolahan dan keindahan bahasa, maka istilah perkataan digunakan. Jika seseorang itu ingin mengkaji jenis kata, maka istilah kata atau patah kata lebih sesuai digunakan. Dengan berdasarkan penjelasan ini, seseorang itu boleh memilih untuk menggunakan ungkapan `patah kata’ atau `patah perkataan’. Oleh sebab kita menggunakan Tabahasa Dewan sebagai rujukan utama di sekolah , maka ungkapan `patah perkataan’ perlulah digunakan.

No comments:

Post a Comment